Obchodné podmienky Gastromanie nie sú rovnaké pre spotrebiteľov a firmy. Odporúčame Vám, aby ste sa zoznámili s týmito obchodnými podmienkami:

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov Obchodné podmienky pre firmy

OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti GASTROMANIA CZ s.r.o., IČ: 28654684, so sídlom Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 37272, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.gastromania.sk

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti GASTROMANIA CZ s.r.o., so sídlom Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, Česká republika, identifikačné číslo: 286 54 684, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 37272 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.gastromania.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.gastromania.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.7. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, že s ohľadom na rozsah objednávky bude nutné objednaný tovar dopravovať na palete, bude cena dodania stanovená vždy individuálne po predchádzajúcej dohode predávajúceho a kupujúceho; v prípade nesúhlasu s cenou dodania je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru sú/nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.

3.4. Vyobrazenie tovaru vo webovom rozhraní obchodu je iba informatívne a skutočné parametre a vzhľad sa môžu líšiť. Obrázky sú iba ilustračné. V prípade podstatných rozdielov (farba, rozmery atď.) bude kupujúci o tomto rozdiele vyrozumený predávajúcim po uskutočnení objednávky, pričom v prípade nesúhlasu s dodaním tovaru s týmito rozdielmi je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.5. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.5.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.5.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.5.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci dostane po vykonaní objednávky prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“) automatické potvrdenie o zaznamenaní objednávky v systéme predávajúceho.

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.8. Predávajúci po vykonaní kontroly objednávky doručí kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na elektronickú adresu kupujúceho oznámenie o prijatí (akceptácii) objednávky, pričom doručením tohto oznámenia vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, teda týmto okamihom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

3.9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.1.2. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU pri internetovej objednávke;
4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho 1431338008/1111 (IBAN: SK1211110000001431338008), vedený v UniCredit Bank, a.s (ďalej len „účet predávajúceho“)

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu pri objednávkach do 350€ vr. DPH. Pri objednávkach presahujúcich čiastku uvedenú v predchádzajúcej vete a v prípade tovaru, ktorý je vyrábaný na zákazku, požaduje predávajúci pred realizáciou objednávky zaplatenie zálohy vo výške 20 % z ceny objednávky (vr. DPH). Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v lehote stanovenej dohodou strán počítanou od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.7), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne v listinnej podobe priloženej k objednávke.

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej o dodávke:
5.1.1. tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
5.1.2. tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovar s krátkou dobou spotreby, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
5.1.3. tovar v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezieme tovar, alebo:
5.2.1. posledný kus tovaru, ak objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
5.2.2. poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
5.2.3. prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v čl. 5.2 obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 2 obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar.

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 8€ / deň alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

6.5. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky na linke zákazníckeho servisu +421 45 52 42 500. V prípade reklamácie nesmie kupujúci vyhadzovať obal – je predmetom dôkazného konania. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný ohľad s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Za vady predávaného tovaru sa nepovažuje odchýlka rozmerov alebo váhy tovaru od katalógových či inzerovaných rozmerov s toleranciou ± 10 %; o prípadnej odchýlke bude kupujúci vyrozumený predávajúcim po uskutočnení objednávky, pričom v prípade nesúhlasu s dodaním tovaru s touto odchýlkou je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

7.5. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky.

7.6. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas jedného (1) roka odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.7. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.8. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, Česká republika. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho.

7.9. Podrobné reklamačné podmienky sú popísané nižšie v prílohe 1. týchto zmluvných podmienok.

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

8.3. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.4. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), internetová adresa: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Pre riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je možné využiť on-line platformu nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov.

8.6. Európske spotrebiteľské centrum Slovenska republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.8. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9.1. Predávajúci nakladá so všetkými osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako osobné údaje).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

9.10. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť predávajúcemu doručená písomne, a to osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa), pričom kupujúcemu je doručované najmä na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

12.5. Kontaktné údaje prodávajúceho: adresa pre doručovanie Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@gastromania.sk, telefon +420 595 170 719.

V Českom Těšíne dňa 10.10.2023

Príloha č. 1

1.1. Garantovaná záručná doba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) je dva (2) roky, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

1.2. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovaru prevziať. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

1.3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list (faktúra) musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

1.4. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

1.5. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

1.6. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.

1.7. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ:
1.7.1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 1.7 reklamačného poriadku,
1.7.2. sa vada prejaví opakovane,
1.7.3. je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
1.7.4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

1.8. Ak je vada veci nevýznamná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. 1.8 reklamačného poriadku); má sa za to, že vada veci nie je nevýznamná. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec.

1.9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade vady, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky a neodborným zaobchádzaním s ním (použitie v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v návode na obsluhu alebo v technickej dokumentácii tovaru).

2.1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktoré je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou (záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním).

2.2. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom internetového obchodu www.gastromania.sk a právnym poriadkom platným v SR.

2.3. Právo na odstránenie vád tovaru uplatní kupujúci u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však na účely záručných opráv v záručnom liste uvedený odlišný podnikateľ od predávajúceho, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste.

2.4. Ak kupujúci uplatňuje právo na záručnú opravu u predávajúceho, odporúča sa tak urobiť písomne v prevádzke predávajúceho na adrese: GASTROMANIA CZ s.r.o., Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, Česká republika.

2.5. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

2.6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.

2.7. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

2.8. Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípadoch, keď predávajúci neobdržal všetky potrebné podklady pre jej vybavenie (nekompletný tovar, potrebné dokumenty a pod.). Predávajúci je povinný vyžiadať doplnenie podkladov od predávajúceho bez zbytočného odkladu. Lehota na vybavenie reklamácie je od tohto dátumu pozastavená až do dodania potrebných podkladov kupujúcim.

2.9. Ak zasiela kupujúci tovar predávajúcemu alebo autorizovanému servisnému stredisku, je vo vlastnom záujme kupujúceho, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočného chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva. Zásielku je nutné označiť príslušnými symbolmi na prepravu krehkého tovaru.

2.10. Po riadnom vybavení reklamácie vyzve predávajúci (príslušné servisné stredisko) kupujúceho na prevzatie opraveného tovaru.

Príloha č. 2

V Českom Těšíne dňa 10.10.2023

PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Podmienky elektronických služieb

1. Nižšie uvedené pojmy majú v rámci týchto podmienok nasledujúci význam:

a) Internetový obchod – internetový obchod poskytovateľa služieb dostupný na internete na nasledujúcej webovej adrese: www.gastromania.sk
b) Elektronická služba – služba poskytovaná poskytovateľom služieb zákazníkovi elektronicky prostredníctvom internetového obchodu;
c) Zákazník – subjekt, ktorá využíva alebo hodlá využívať Elektronickú službu. Subjektom môže byť fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne konanie, a v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi tiež fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, alebo právnická osoba či organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorým je spôsobilosť na právne konania priznaná zákonom.
d) Poskytovateľ – spoločnosť GASTROMANIA CZ s.r.o., IČO: 28654684, so sídlom Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C,2.

2. Ak vzniknú pochybnosti o význame pojmov definovaných v bode 1.1., je Zákazník oprávnený požiadať Poskytovateľa, aby k tejto otázke zaujal stanovisko.
3. Uplatňovaním týchto Podmienok nie sú dotknuté ostatné interné predpisy vzťahujúce sa na prevádzku Internetového obchodu, najmä zverejnené Zásady ochrany osobných údajov, ako aj Obchodné podmienky Internetového obchodu.
4. Za účelom riadneho poskytovania Elektronických služieb Poskytovateľ zriadil kontaktné miesto uvedené v bode 4.1. týchto Podmienok.
5. Poskytovateľ môže poskytovať služby aj na základe samostatných zmlúv o poskytovaní elektronických služieb.
6. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky.

1. V Internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce Elektronické služby: Účet, Kontaktný formulár, Formulár pre vyjednávanie o cene („Zmluvaj cenu“), Newsletter a Recenzie produktov.
2. Služba „Účet“ ponúka Zákazníkovi možnosť vytvoriť si individuálne zabezpečený užívateľský účet. Tento účet umožňuje prístup k realizácii objednávok s využitím Zákazníkom vopred zadaných údajov. Vďaka Účtu môže Zákazník prežívať viac personalizovaný a pohodlnejší nákupný zážitok, zatiaľ čo je zaistená ochrana jeho osobných údajov.
3. Služba „Kontaktný formulár“ umožňuje Zákazníkovi priamu komunikáciu s pracovníkmi Internetového obchodu pomocou interaktívneho prvku na jeho webových stránkach. Tento formulár rozširuje možnosti kontaktu s obchodom a je ideálny na zodpovedanie špecifických, individualizovaných otázok.
4. Služba „Formulár pre vyjednávanie o cene (Zmluvaj cenu)“ poskytuje Zákazníkovi prostredníctvom interaktívneho prvku na webových stránkach Internetového obchodu možnosť navrhovať zmenu ceny produktov alebo vyjednávať o cenách, aby získal výhodnejšiu ponuku. Táto služba zahŕňa textové polia, kam Zákazník môže vložiť svoj cenový návrh a poskytnúť ďalšie informácie relevantné pre vyjednávanie.
5. Služba „Newsletter“ umožňuje Poskytovateľovi zasielať Zákazníkovi vybrané informácie a ponuky e-mailom. Pre prihlásenie k tejto službe Zákazník vyplní formulár na webových stránkach Internetového obchodu a udelí súhlas so zasielaním e-mailových správ od Poskytovateľa.
6. Služba „Recenzia“ umožňuje registrovanému Zákazníkovi, ktorý zakúpil určitý produkt, vyplniť formulár pre pridanie recenzie a hodnotenia tohto produktu. Recenzia je zverejnená po schválení Poskytovateľom na karte produktu. Zverejňovanie názorov, ktoré porušujú zákon, pravidlá spoločenského spolužitia, netiketu, obsahujú nepravdivé alebo potenciálne zavádzajúce informácie pre ďalších zákazníkov, reklamný obsah, alebo nepriamo či priamo propagujú iné internetové obchody, je zakázané. Poskytovateľ si vyhradzuje právo recenziu nezverejniť alebo ju odstrániť, pokiaľ porušuje uvedené pravidlá.
7. Elektronické služby popísané v bodoch 2.2 až 2.6 sú Zákazníkovi ponúkané Poskytovateľom zadarmo a na dobu neurčitú. V prípade, že má Zákazník pochybnosti o rozsahu týchto Elektronických služieb, má právo požiadať Poskytovateľa o poskytnutie ďalších relevantných informácií.
8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonávanie nevyhnutnej údržby Internetového obchodu, čo môže dočasne spôsobiť ťažkosti alebo obmedziť prístup Zákazníka k Elektronickým službám.

1. Technické požiadavky nevyhnutné pre prácu so systémom informačných technológií používaným Poskytovateľom (ďalej len „systém Poskytovateľa“):

a) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenia s prístupom na internet;
b) prístup k e-mailu;
c) webový prehliadač s aktuálnou verziou prehliadača Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge alebo iného prehliadača, ktorý poskytuje funkcie vyššie uvedených prehliadačov, najmä povoľuje používanie súborov cookie a javascript.

2. Zákazník je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi. Musí tiež dbať osobnostných práv, autorských práv a práv duševného vlastníctva Poskytovateľa a tretích strán. Zákazník je ďalej povinný zadávať údaje v súlade so skutočným stavom veci a je mu zakázané poskytovať protiprávny obsah.
3. Zákazník je najmä povinný zdržať sa:

a) zneužitie elektronických komunikačných prostriedkov, najmä narušením alebo preťažením systému Poskytovateľa alebo systémov iných subjektov priamo alebo nepriamo zapojených do poskytovania Elektronických služieb;
b) činností zameraných na testovanie možnosti prelomenia alebo obídenia zabezpečenia systému Poskytovateľa, ako aj akejkoľvek inej činnosti vedúcej k získaniu neoprávneného prístupu do systému Poskytovateľa alebo jeho časti;
c) používanie Elektronicky služieb poskytovaných Poskytovateľom spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo oprávnenými záujmami Poskytovateľa;
d) zdieľanie prihlasovacích údajov k Elektronickým službám poskytovaným Poskytovateľom s neoprávnenými osobami;
e) dodávanie do alebo prostredníctvom systému Poskytovateľa akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje práva tretích osôb, všeobecne uznávané spoločenské normy alebo je nezlučiteľný so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo jeho zavádzanie či šírenie prostredníctvom systému Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ zaviedol interné postupy predpísané zákonom pre reakciu na zistený alebo hlásený protiprávny obsah poskytnutý pri používaní Elektronických služieb.
5. Poskytovateľ sa pri poskytovaní Elektronických služieb riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, aby mohol efektívne zakročiť proti nezákonnému obsahu a niesť zodpovednosť stanovenú týmito predpismi, s výhradou výnimiek špecifikovaných v nasledujúcich bodoch 3.6 až 3.8.
6. Zákazník sa zaväzuje oslobodiť Poskytovateľa od všetkých nákladov alebo zodpovednosti súvisiacich s obsahom poskytnutým Zákazníkom do alebo prostredníctvom systému Poskytovateľa v rozpore s ustanoveniami bodov 3.2 a 3.3, najmä v prípade nárokov vznesených voči Poskytovateľovi tretími stranami.
7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku používania Elektronických služieb spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nerešpektuje dobré mravy, alebo akokoľvek odporuje týmto Podmienkam.
8. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré vznikli v dôsledku využívania Elektronických služieb neoprávnenou osobou, ktorá získala prístup k týmto službám v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia Zákazníka.

1. Zákazník môže podať sťažnosť týkajúcu sa poskytovania Elektronických služieb Poskytovateľom:

a) písomne na adrese uvedenej v časti 1.1, písmeno d) týchto Podmienok, alebo
b) v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na: info@gastromania.sk.

2. Uvedené kontaktné možnosti predstavujú určené kontaktné miesto na zaistenie riadneho poskytovania Elektronických služieb a nie sú závislé iba na automatizovaných nástrojoch. Sťažnosti sa podávajú v českom alebo slovenskom jazyku.
3. Odporúča sa, aby Zákazník vo svojom popise sťažnosti uviedol nasledujúce informácie:

a) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, vrátane druhu a dátumu vzniku nezrovnalosti;
b) konkrétnu požiadavku Zákazníka;
c) kontaktné údaje sťažovateľa.

4. Poskytovateľ služieb na sťažnosť odpovie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.