Obchodné podmienky Gastromanie nie sú rovnaké pre spotrebiteľov a firmy. Odporúčame Vám, aby ste sa zoznámili s týmito obchodnými podmienkami:

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov Obchodné podmienky pre firmy

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti GASTROMANIA CZ s. r. o. so sídlom Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, identifikačné číslo: 286 54 684, zapísané v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 37272, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.gastromania.sk

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti GASTROMANIA CZ s. r. o. so sídlom Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, identifikačné číslo: 286 54 684, zapísané v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 37272 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzavierané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.gastromania.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej sa adrese www.gastromania.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
1.3. V prípade, že osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, na vzťahy sa medzi predávajúcim a kupujúcim sa potom nepoužijú ustanovenia čl. 5 a 7 týchto obchodných podmienok, v danom vzťahu sa potom riadia ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník"), a ďalej sa pre tento prípad zjednáva, že predávajúci nezodpovedá za vady dodaného tovaru, tj. Vylučuje sa použitie ustanovenia § 2099 a násl. občianskeho zákonníka.
1.4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
1.7. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, že s ohľadom na rozsah objednávky bude nutné objednaný tovar dopravovať na palete, bude cena dodania stanovená vždy individuálne po predchádzajúcej dohode predávajúceho a kupujúceho; v prípade nesúhlasu s cenou dodania je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účete je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.2. Vyobrazenie tovaru vo webovom rozhraní obchodní je len informatívne a skutočné parametre a vzhľad sa môžu líšiť. V prípade podstatných rozdielov (farba, rozmery atď.) bude kupujúci o tomto rozdieli vyrozumený predávajúcim po uskutočnení objednávky, pričom v prípade nesúhlasu s dodaním tovaru s týmito rozdielmi je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko OBJEDNAŤ. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci obdrží po vykonaní objednávky prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho") automatické potvrdenie o zaznamenaní objednávky v systéme predávajúceho.
3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.6. Predávajúci po vykonaní kontroly objednávky doručí kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na elektronickú adresu kupujúceho oznámenie o prijatí (akceptácii) objednávky, pričom doručením tohto oznámenia vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, teda týmto okamihom dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho 1431338008/1111 (IBAN: SK1211110000001431338008), vedený v UniCredit Bank, a.s (ďalej len "účet predávajúceho") osobný odber v mieste prevádzky.
4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpna cena aj s nákladmi spojenými s dodaním tovaru.
4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna zmluva splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v lehote stanovenej dohodou strán počítanou od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej zmluvy ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základne kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 obchodného zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník"), nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
5.5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 8 € alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
6.5. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky na linke zákazníckeho servisu: +421 45 52 42 500. V prípade reklamácie nesmie kupujúci vyhadzovať obal – je dôkazovým materiálom. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2158 a násl. občianskeho zákonníka).
7.2. Za vady predávaného tovaru sa nepovažuje odchýlka rozmerov tovaru od katalógových či inzerovaných rozmerov s toleranciou ± 10%; o prípadnej odchýlke bude kupujúci vyrozumený predávajúcim po vykonaní objednávky, pričom v prípade nesúhlasu s dodaním tovaru s touto odchýlkou je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované; predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisovanej, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
7.5. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.
7.6. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavok kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje sa rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo sa nedokáže opak.
7.7. Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
7.8. Práva kupujúceho vyplývajú zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci pri predávajúcom na adrese jeho prevádzky Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
7.9. Podrobné reklamačné podmienky sú popísané nižšie v prílohe 1. týchto zmluvných podmienok.

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
8.5. Spotrebiteľ má možnosť riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr
8.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej všetko spolu len ako osobné údaje).
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.
9.6. Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmú ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.


Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne vadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť predávajúcemu doručená písomne, a to osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa), pričom kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi Českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
12.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, adresa elektronické pošty info@gastromania.sk, telefon +420 595 170 719.
V Českém Těšíně dňa 17.2.2015

V Českém Těšíně dňa 17.2.2015

Príloha č. 1

1.1. Garantovaná záručná doba pre zákazníka (kupujúceho), ktorý je spotrebiteľ (pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) je 24 mesiacov, ktorá začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Garantovaná záručná doba pre zákazníka (kupujúceho), ktorý je podnikateľom (SZČO alebo právnickou osobou) je 12 mesiacov, ktorá začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
1.2. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
1.3. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína bežať záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou – na dodanú súčiastku).
1.4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak sa jedná o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
1.5. Vady musí kupujúci uplatniť pri predávajúcom bez zbytočného odkladu.
1.6. Spotrebiteľ má právo pri uplatnení záruky, ak sa jedná o:

 • vadu, ktorá sa dá odstrániť: aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo, ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu danej súčasti. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
 • vvadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne využívaná, na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • vady odstrániteľné, ale vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo kvôli opätovnému výskytu vady po oprave, na výmenu veci alebo má právno od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.

1.7. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade vady, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky a neodborným zaobchádzaním s ním (použitie v podmienkach, ktoré neodpovedajú parametrom uvedeným v návode na obsluhu alebo v technickej dokumentácii tovaru).

2.1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie závad tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou (záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním).
2.2. Prípadné reklamácie budú vykonané v súlade s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom internetového obchodu www.gatromania.sk a právnym poriadkom platným v ČR.
2.3. Právo na odstránenie závad tovaru uplatní kupujúci pri predávajúcom, pri ktorom vec bola kúpená. Ak je však na účely záručných opráv v záručnom liste uvedený odlišný podnikateľ od predávajúceho, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právno na záručnú opravu pri podnikateľovi uvedenom v záručnom liste.
2.4. Ak kupujúci uplatňuje právo na záručnú opravu pri predávajúcom, odporúča sa tak vykonať písomne v prevádzke predávajúceho na adrese: GASTROMANIA CZ s.r.o., Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01.
2.5. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vykonania reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vykonania reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k vykonaniu opravy.
2.6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.
2.7. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.
2.8. Priebeh lehoty na vykonanie reklamácie je pozastavený v prípadoch, kedy predávajúci neobdržal všetky potrebné podklady na jej vykonanie (nekompletný tovar, potrebné dokumenty apod.). Predávajúci je povinný vyžiadať doplnenie podkladov od predávajúceho bez zbytočného odkladu. Lehota na vybavenie reklamácie je od tohto dátumu pozastavená až do dodania potrebných podkladov kupujúcim.
2.9. Ak zasiela kupujúci tovar predávajúcemu alebo autorizovanému servisnému stredisku, je vo vlastnom záujem kupujúceho, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočného chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva. Zásielku je nutné označiť príslušnými symbolmi na prepravu krehkého tovaru.
2.10. Po riadnom vykonaní reklamácie vyzve predávajúci (príslušné servisné stredisko) kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
V Českém Těšíně dňa 17.2.2015

V Českém Těšíně dňa 17.2.2015